Skolans rutiner, A–Ö

Besökare

De enda som får vistas i skolan, på skolgårdarna och inom skolans område skolans är elever, elevernas föräldrar och vårdnadshavare samt skolans personal. Besökare ska anmäla sig på expeditionen för eventuellt tillstånd att vistas inom skolans område.

Bibliotek

Hökarängsskolan har ett väl utrustat elevbibliotek. Varje elev har ett lånekort. Lånetiden är tre veckor. Borttappade böcker ska ersättas. Önskemål om inköp av ny litteratur lämnas till skolbibliotekarierna.

Brukarundersökning

Vartannat år görs en landsomfattande enkät i vilken elever i årskurs 6 och 9 samt föräldrar till barn i förskoleklass och årskurs 2 uttrycker sina synpunkter på sin skola. Resultaten publiceras på Skolverkets hemsida och uppmärksammas i media. Senaste brukarundersökning gjordes i april 2011.

Byte av klass

Byte av klass sker endast i undantagsfall och i samråd med elev, föräldrar, lärare, skolans elevhälsoteam och rektor. Beslut tas av rektor.

Byte av studieval

Önskemål om byte av studiekurs ska göras på särskild blankett som finns att hämta på skolans expedition och hemsida. Elev och föräldrar gör ansökan efter att ha rådgjort med läraren. Beslut tas av biträdande rektor.

Elevkamratstödjare

Två till fyra elever i varje niondeklass har specialuppdraget ”Ekis”, elevkamratstödjare i skolan. Eleverna söker uppdraget, utses och utbildas under vårterminen i årskurs 8. Utbildningen sker tillsammans med Gubbängsskolan och Kvickenstorpsskolan i samverkan med Demokratiakademin. Ekisarna ska arbeta för en trygg och trivsam skolmiljö. Arbetsplan och förteckning över årets ekisar finns att hämta på skolans hemsida eller expedition.

Elevskåp, årskurs 6–9

Varje elev i årskurs 6–9 får låna ett skåp att förvara ytterkläder, idrottskläder och läromedel i under läsåret. Byte av skåp är ej tillåtet. Eleven ska själv skaffa ordentligt hänglås att låsa skåpet med. Skåpet ska hållas rent och vara låst. Om en elev glömt eller tappat sin nyckel till elevskåpet och vill att låset skall klippas upp gäller följande:
1. Eleven skall vara identifierad och skåpnummer skall stämma med skåplistan.
2. Vaktmästare eller lärare skall närvara.
3. Att skåpet öppnats ska noteras i listan i ”Skåp-pärmen”, som står på expeditionen. Datum för skåpöppning, elevens namn och skåpnummer samt vilken vuxen som öppnat skåpet ska dokumenteras.
Om skolan vill öppna ett elevskåp för kontroll under läsåret, gäller att rektor och lärare samt eleven ska vara närvarande.

 

Elevskåp i idrottshallens omklädningsrum

På Kvickenstorpsskolan finns skåp i omklädningsrummen. Kläder och skor ska eleverna låsa in i skåp i omklädningsrummet. På samma sätt som i simhallar, låser man skåpet med eget medhavt hänglås. Skåpet ska tömmas och lämnas öppet efter idrottslektionen. Skåp, som är låst på morgonen öppnas (=låset klipps upp) och töms. (För elever som önskar ”parkera” sitt lås i omklädningsrummet istället för att ha låset med sig i sin väska med idrottskläder, finns en metallbygel att låsa fast låset i.) Inga värdeföremål får låsas in i skåpen i omklädningsskåpen. Värdesaker, som till exempel nycklar och mobiltelefoner, ska lämnas till idrottslärarna, som låser in dessa inne i idrottshallen. Skolan ersätter inte förkomna kläder, skor eller annat, som förvaras i omklädningsrum. Stöldbegärlig egendom ska ej medtagas till skolan.

Fotografering

Kungsfoto fotograferar bilder till skolkatalog och enskilda porträtt. Bilderna skickas hem för påseende till elever vars föräldrar skrivit på beställningssedel. Betalning sker direkt till fotofirman.

Fritidsklubbar

Eftermiddagsverksamhet finns för elever i årskurs 4–6. Anmälningsblanketter finns att hämta på skolans expedition. För elever i särskolan finns ungdomsklubb (ktt) i Hökarängsskolan.

Försäkring av elever

Stockholm stad bekostar en kollektiv olycksfallsförsäkring som gäller alla elever. Försäkringsbolaget heter S:t Erik. Klicka här för att ladda ner skadeanmälan.

Skolan har ingen sakförsäkring. Vid eventuella skador eller stölder ska familjens hemförsäkring användas.

Hemsida

www.hokarangsskolan.stockholm.se
På vår hemsida ska elever, föräldrar, personal och andra finna information om skolan och skolans verksamhet. Kontakta skolledningen eller skolans hemsidesansvarige om du saknar något. Vi vill gärna berätta om vår verksamhet och om aktiviteter på skolan. Vi fotograferar i verksamheten och lägger ibland ut bilder från skoldagarna. Vårdnadshavare kan tillåta eller inte tillåta att barnets bild eller namn publiceras på skolans hemsida. (Blankett finns i elevhandboken.)

Kalendarium

På skolans hemsida finns kalendarium, som uppdateras fortlöpande under läsåret.

Ledighet under terminstid

Enligt skollagen har eleverna närvaroplikt alla skoldagar under läsåret. Därutöver gäller återhållsamhet med beviljande av ledighet. Vårdnadshavaren ansvarar för att kursmoment tas igen vid ledigheter. Alla ledigheter söks på blankett ”Ledighetsansökan, elev” som finns på skolans expedition och hemsida. Vid gemensam vårdnad ska båda vårdnadshavarna skriva under ansökan.

LUS, Läsutvecklingsschema

Elevernas läsutveckling följs kontinuerligt och avstäms fyra gånger om året enligt läsutvecklingsschemats 20-gradiga skala. Undervisande lärare i svenska gör bedömningen. Elever som läser modersmål bedöms också på sitt modersmål av modersmålslärare.

Läromedel

Läromedel och annat material är till låns och skall lämnas tillbaka vid läsårets slut. Förlorad eller skadad bok skall ersättas av eleven till nyanskaffningsvärde.

Läroplanen, Lgr11

Kursplanen kan läsas på skolverkets hemsida, www.skolverket.se. Här finns också länkar till alla lagar och regler som gäller för skolan.

Matsedel

Här hittar du matsedeln.

Mattecoach på nätet

Här kan ungdomar snacka matte och få hjälp med läxan av en lärarstudent via chattprogrammet Windows Live Messenger. Coacherna är till för elever från årskurs 6 till och med gymnasiet samt komvux i Stockholms kommun.

Modersmålsundervisning

Om en eller båda av elevens vårdnadshavare har ett annat språk än svenska som modersmål, språket används i hemmet och eleven har grundläggande kunskaper i språket, kan eleven få undervisning i detta språk. (Minst fem elever i kommunen måste önska aktuellt språk för att en grupp ska bildas.) Undervisningen sker i samverkan med andra skolor i kommunen och inte alltid på vår skola.

Mot mobbning och kränkande behandling

Skolan arbetar på många sätt för en trygg miljö för alla. Om någon ändå utsätts för mobbning eller kränkande behandling följer vi vår handlingsplan som finns beskriven i skolans likabehandlingsplan. Likabehandlingsplanen finns att hämta på skolans hemsida och expedition. Antimobbningsgrupperna kan man nå per telefon eller per e-post:
Hökarängsskolan: 08-508 47 560, inger.ryholt@stockholm.se

Givetvis kan man alltid kontakta klassens lärare, skolsköterskan, skolkuratorn, biträdande rektorer eller rektor eller vilken annan vuxen som helst på skolan, i händelse av att någon utsatts för kränkande behandling.

Mål och kravnivåer

Mål och kravnivåer i alla ämnen och årskurser finns att hämta på skolans hemsida och expedition.

Nationella prov

Årskurs 3:   Svenska/svenska som andraspråk, matematik
Årskurs 6:   Svenska/svenska som andraspråk, matematik, engelska
Årskurs 9:   Svenska/svenska som andraspråk, matematik, engelska, naturorienterade ämnen, moderna språk

Närvaroplikt och frånvarokontroll i skolan

I skollagen 7 kap är elevernas närvaroplikt i grundskolan fastlagd. Det är vårdnadshavarnas ansvar att deras barn kommer till skolan. Skolan ska kontrollera elevens närvaro. Om en elev saknas i skolan och inte är frånvaroanmäld av vårdnadshavare, kontaktar skolan hemmet samma dag. På Hökarängsskolan/ Skönstaholmsskolan får varje elev varje vecka en skriftlig närvarorapport att ta hem till föräldrarna. Frånvaro ska anmälas till skolan. Giltig och eventuell ogiltig frånvaro noteras på terminsintyg och terminsbetyg.

Ogiltig frånvaro

Frånvaro och sen ankomst redovisas på närvarorapporten, som eleven får hem varje vecka. Vid ogiltig frånvaro talar mentorn med eleven och kontaktar hemmet. Vid upprepning kallas förälder till skolan.

Omprov

Möjlighet för elever som varit sjuka eller av annan anledning behöver göra om ett prov, finns på onsdagar efter lektionstid, 14.15–15.00.

Prao

Elever i årskurs 8 och 9 deltar i prao (praktisk arbetslivsorientering) två veckor, i årskurs 9 på höstterminen och i årskurs 8 på vårterminen. Skolan kan hjälpa till med arbetsplatser. Elever ska kontakta studievägledare Inger Ryholt för hjälp med blanketter etc.

Prao i skolan

Elever i årskurs 4, 5 och 8 deltar i internprao i skolköket två dagar under läsåret.

Provschema

I årskurserna 7–9 görs ett provschema i början av terminen för att elever och vårdnadshavare ska se vilka större prov som kan väntas vilka veckor. Förutom proven i provschemat förekommer diagnoser, läxförhör och inlämningsuppgifter.

Resor på egen hand

I årskurserna 7–9 händer det att eleverna får i uppdrag att på egen hand eller i grupp samla information som kräver resor till stan eller andra platser. Studiebesök i grupp, friluftsdagar och andra arrangemang förekommer också. Eleverna kan då ibland resa på egen hand, ensamma eller tillsammans med någon kamrat. Vårdnadshavare kan tillåta eller inte tillåta sitt barn att resa på egen hand i överenskommelse med elevens mentor.

Rökförbud

Rökning är förbjuden i skolan, på skolans område, runt skolan under skoltid samt i skolverksamhet utanför skolans område (studiebesök, resor, idrottsdagar etc.). Om någon elev ses röka eller stå tillsammans med någon som röker under skoldagen kontaktas vårdnadshavaren.

Sjukanmälan

Sjukanmälan skall göras på morgonen samma dag som eleven blir sjuk. Uppge elevens namn, klass samt datum. Om eleven måste gå hem under dagen ska eleven vända sig till skolsköterskan eller läraren som kontaktar vårdnadshavare. Om en elev är frånvarande mer än fyra gånger under en termin kontaktar skolsköterskan vårdnadshavarna.

Skriftliga omdömen 

I samband med utvecklingssamtalet ges skriftliga omdömen, som en del av elevens IUP.

SL-kort

Vi följer stadens rutiner kring hantering och utlämning av SL-kort. Läs mer här!

Specialkost

Behov av specialkost anmäls på blankett som finns att hämta på skolans expedition eller i elevhandboken. Blanketten kommer att lämnas till skolköket och till skolsköterskan.

Skadegörelse

Skadegörelse ska ersättas. Skolan polisanmäler skadegörelse.

Skolmiljöenkät

På våren görs arbetsmiljöverkets skolmiljöenkät i alla klasser och i personalgruppen. Resultatet analyseras och ligger till grund för fortsatt planering för god skolmiljö.

Stöld- och skadeanmälan

Vid eventuell stöld ska stöldanmälan göras till skola och polis. Vårdnadshavaren gör polisanmälan. Familjens försäkringsbolag ska kontaktas för eventuell ersättning via hemförsäkringen. Skolan ansvarar ej för och ersätter ej personliga tillhörigheter vid eventuella skador eller stölder. Ersättning kan utges av skolan om försummelse skett från skolans sida under skoltid. Sakskador under till exempel NO- och slöjdlektioner ersätts om läraren varit försumlig eller utrustningen varit felaktig. Stöldbegärlig egendom ska ej medtagas till skolan.

Tolk

Vid behov beställer skolan tolk. Vid förhinder till bokat möte ska skolans expedition omedelbart kontaktas.

Traditioner

Skolan har många traditioner, ämnesövergripande temaarbeten, kulturevenemang, återkommande studiebesök, konserter och mycket annat. Föräldrar bjuds in till ett flertal aktiviteter. Kalendariet finns att hämta på skolans expedition och hemsida.

Utvecklingssamtal och individuell utvecklingsplan (IUP)

Utvecklingssamtal ska genomföras varje termin. Elev, föräldrar och lärare ska delta i samtalet. Samtalets syfte är att diskutera elevens studier och resultat och att samtala om hur arbetet ska fortsätta framåt. Överenskommelser om hur studierna ska planeras och genomföras och vilket stöd eleven kan behöva, dokumenteras i elevens individuella utvecklingsplan (IUP)

Utställningar

Skolan ställer ut elevarbeten. Alla slöjdprodukter ställs ut en vecka innan de får tas hem.

Veckobrev

Klasslärare/mentor skriver veckobrev till klassens elever och föräldrar varje vecka. I veckobrevet finns aktuell information. Med veckobrevet bifogas uppgifter om elevens eventuella frånvaro den senaste veckan.

Värdeföremål

Stöldbegärlig egendom ska ej medtagas till skolan. Skolan ansvarar ej för och ersätter ej personliga tillhörigheter vid eventuella skador eller stölder. Under idrottslektion ska värdeföremål lämnas till idrottsläraren, som låser in i värdeskåp. Kläder och andra tillhörigheter placeras under idrottslektion enligt lärarens anvisningar.

Öppet hus

Vi visar vår verksamhet för föräldrar, släktingar, grannar och andra intresserade en lördag i november på Hökarängsskolan och i januari för nya elever och föräldrar på Kryddgårdsskolan.

Dela:
Kategorier: