Till innehåll på sidan

Den som mår bra har lättare att lära

En förutsättning för ett gott studieresultat är att man trivs och mår bra i skolan. Elevhälsa handlar om att främja hälsa och skapa förutsättningar för inlärning hos alla elever.

 

Elevhälsam omfattar skolhälsovård, skolkurator, skolpsykolog och specailpedagoger. Rektor har det övergipande ansvaret och leder skolans elevhälsoteam.

Skolhälsovården arbetar förebyggande, följer barnens hälsoutveckling och erbjuder regelbundna hälsoundersökningar, vaccinationer och särskilda insatser när det behövs. Elever och föräldrar kan på eget initiativ söka skolhälsovården.

Stöd vid oro, nedstämdhet och inlärning

Skolkuratorn kan ge råd och stöd vid frågor som rör kamratsvårigheter, mobbning och konflikter, samt vid nedstämdhet, oro och ängslan. Skolkuratorn kan även ge stöd vid problem i den sociala situationen utanför skolan, som till exempelvis vid missbruk, relationsproblem i hemmet eller annat som gör det svårt att sköta skolarbetet.

Specialpedagoger arbetar för att elever i behov av särskilt stöd ska få så goda förutsättningar som möjligt till delaktighet, utveckling och lärande. Det är elevens behov som ska styra det specialpedagogiska stödet. En pedagogisk kartläggning, som dels utreder elevens starka och svaga sidor och dels lärandemiljön, ska ligga till grund för de insatser som beskrivs i elevens åtgärdsprogram.

Elevhälsaplan

I Hökarängsskolans Elevhälsoplan beskrivs det elevhälsoarbete som bedrivs i skolenhetens alla verksamheter. Elevhälsan börjar i klassrummet, i korridoren, i mötet mellan elev och skolpersonal. Elevhälsan berör alla som arbetar i skolan.

Dela:
Kategorier: